Hoppa till innehåll

Stadgar Svensk epidemiologisk förening (SVEP)

Stadgar för Svensk Epidemiologisk Förening antagna vid årsmötet den 16 mars 1979 samt ändringar antagna vid årsmötena 2 april 1992, 26 april 1996, 13 april 2005, 26 november 2009 och 7 oktober 2020.

 1. Svensk Epidemiologisk Förening utgör en sammanslutning av personer verksamma inom epidemiologin eller andra områden av särskild betydelse för epidemiologin.
 2. Föreningens ändamål är att främja epidemiologins utveckling.
 3. Anmälan om medlemskap skall skriftligen göras till styrelsen.
 4. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem som oaktat påminnelse ej under två år erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
 5. Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmöte vald styrelse, bestående av ordförande, sekreterare och lägst tre övriga ledamöter.
 6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall, liksom vid årsmöte, protokoll föras. Ärenden kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.
 7. Förslag till val som skall förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst två ledamöter.
 8. Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.
 9. Föreningens ordinarie årsmöte äger rum under året, dock tidigast 6 månader efter närmast föregående årsmöte, på en dag som bestämmes av styrelsen. Vid årsmötet föredrages styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställes årsavgiftens storlek. Vid årsmötet väljes ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter, två revisorer, och en suppleant för dessa. Ordförande och vice ordförande väljes för en period om två år. För att trygga kontinuiteten skall vice ordförande vara beredd att påta sig ordförandeskapet under följande två år. Skriftlig kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna minst 14 dagar i förväg. Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende.
 10. Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. Andra frågor avgörs därest omröstning begäres genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid mötet.
 11. Beslut om ändring av stadgar kan endast äga rum på årsmötet. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmar är ense om beslutet.